FLOWER GRANNY SQUARE | Free Crochet Pattern

Updated: Mar 5

Hi! So I guess nobody missed that we celebrated Granny Square Day a couple of days ago. My Instagram feed was owerflowing with beautiful granny squares both traditional ones and more modern ones. Which one do you prefer? Traditional? Or modern crazy?


[swe] Hej! Ingen har väll missat att vi firade Granny Square Day för några dagar sedan. Mitt instagram flöde bokstavligen svämmade över av vackra mormorsrutor, både traditionella och mera moderna varianter. Vad föredrar du? Traditionella? Eller galet moderna?

I'm more of the traditional kind of gal but recently I've found myself admiring these modern ones with something in the middle. My plan for Granny Square day was to find a pattern for a simple flower square with a retro feel to it, but I couldn't find what I was looking for so therefore I decided to design my own square. I've never designed a granny square before so this was a real challenge for me but I'm so happy for how the flower square turned out! It's even prettier than I could imagine!


You’ll also find the crochet pattern on Instagram! @garnknuten


[swe] Själv föredrar jag de mera traditionella rutorna men på senaste tiden har jag börjat beundra rutor med motiv i mitten. Min plan för Granny Square Day var att hitta ett mönster på en enkel ruta med en blomma i mitten och med lite retrokänsla. Jag hittade inte det jag sökte så jag bestämde mig för att designa min egna ruta. Jag har aldrig tidigare designat en ruta så det här var verkligen en riktig utmaning, men jag är så otroligt nöjd över resultatet! Den är till och med sötare än jag kunde föreställa mig! Scrolla ner för det svenska mönstret! ↓


Du hittar också virkmönstret på Instagram! @garnknutenFLOWER SQUARE


ABBREVIATIONS US Terms

r - row,

st - stitch,

ch - chain,

sl st - slip stitch,

sc - single crochet,

hdc - half double crochet

dc - double crochet

inc - increase

fl - front loop

[…]x… - repeat instructions in the brackets ... times,

(…) - the number of stitches at the end of the round


Tip! I've made videotutorials for some of the stitches. Click on the stitch to get to the video!


MATERIALS

▪ 2 colours of sport weight yarn (50g = 160m), 3.00 mm crochet hook, tapestry needle, scissors


FLOWER


The flower is crocheted with yarn A.


The flower is crocheted with a seam. Start every row by crocheting a ch and close every row by crocheting a sl st into the first st on the row. The next row always begins in the same st as the last sl st.


r 1: 5 ch, close them up to a circle with a sl st, ch, 8 sc around the circle, sl st in the first st. (8)

r 2: ch, [inc]x8, sl st in the first st. (16)

r 3: ch, [1 sc, inc]x8, sl st in the first st. (24)

r 4 (fl): [skip 1 st, 5 hdc in next st, skip 1 st, sl st in next st]x6. (6 hdcg)

▪ Skip the last sl st and end the last row with an invisible join.

▪ Cut off the yarn and fasten the ends.

The leafy part is crocheted with yarn B.SQUARE


The square is crocheted with yarn B.


Join the yarn in the first bl on the flower. End every row by crocheting a sl st in the 3rd ch and 2 sl st in the following 2 dc and one last sl st in the corner of the square.**


r 1 (bl:s of the flower): 3 ch, 2 dc in the first bl on the flower, 2 ch, 3 dc, ch, skip 4 st, [3 dc, 2 ch, 3 dc, ch, skip 4 st]x3, ** (8 dc groups / 8 ch holes)

r 2: (3 ch, 2 dc, 2 ch, 3 dc) in the corner, ch, 3 dc around the ch, ch, [(3 dc, 2 ch, 3 dc) in the corner, ch, 3 dc in around the ch, ch]x3, **. (12 dc groups / 12 ch holes)

r 4: (3 ch, 2 dc, 2 ch, 3 dc) in the corner, ch [[3 dc around the ch, ch]x2, (3 dc, 2 ch, 3 dc) in the corner, ch]x3, [3 dc around the ch, ch]x2. (16 dc groups, 16 ch holes)

▪ End the last row with an invisible join.

▪ Cut off the yarn and fasten the ends.


Tag your square with #garnknutenflowersquare and @garnknuten and I’ll share your pictures on Instagram! :)


More patterns at www.garnknuten.com/all-patternsFLOWER SQUARE


FÖRKORTNINGAR

v - varv

m - maska

lm - luftmaska

fm - fastmaska

hst - halvstolpe

st - stolpe

2i1 - öka

fmb - främre maskbågen

bmb - bakre maskbågen

[…]x… - upprepa instruktionerna i klammern … x-antal gånger

(…) - antalet maskor i slutet på ett varv


Tips! En del av maskorna har videoanvisningar. Klicka på maskan för att komma till videon!


MATERIALS

▪ 3 olika garnfärger i tjockleken sport (50g=160m), 3.00 mm virknål, stoppnål, saxBLOMMA


Blomman virkas med garn A.


Blomman virkas med en skarv. Alltså med ett tydligt början och slut på varje varv. Börja varje varv med att virka en lm och sluta varje varv med att virka en sm i den första m på varvet. Det följande varvet börjar alltid i samma maska som den sista sm.


v 1: 5 lm, slut dem till en ring med en sm, lm, 8 fm runt cirkeln, sm i den fösta m. (8)

v 2: lm, [2i1]x8, sm i den fösta m. (16)

v 3: lm, [1 fm, 2i1]x8, sm i den fösta m. (24)

v 4 (fmb): [hoppa över 1 m, 5 hst i nästa m, hoppa över 1 m, sm i nästa m]x6. (6 hst-grupper)

▪ Hoppa över den sista sm och avsluta varvet med en osynlig ihoptagning.

▪ Klipp av garnet och fäst garnändorna.


RUTA


Rutan virkas med garn B.


Fäst garnet i den första bakre maskbågen på blomman. Avsluta varje varv genom att virka en sm i den 3e lm och 2 sm i de följande 2 st och en sista sm i hörnet på rutan.**


v 1 (bmb på bloman): 3 lm, 2 st i den fösta bmb på blomman, 2 lm, 3 st, lm, hoppa över 4 m, [3 st, 2 lm, 3 st, lm, hoppa över 4 m]x3, ** (8 st-grupper / 8 lm-hål)

v 2: (3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st) i hörnet, lm, 3 st runt lm, lm, [(3 st, 2 lm, 3 st) i hörnet, lm, 3 st runt lm, lm]x3, **. (12 st-grupper / 12 lm-hål)

v 4: (3 lm, 2 st, 2 lm, 3 st) i hörnet, lm [[3 st runt lm, lm]x2, (3 st, 2 lm, 3 st) i hörnet, lm]x3, [3 st runt lm, lm]x2. (16 st-grupper / 16 lm-hål)

▪ Avsluta det sista varvet med en osynlig ihoptagning.

▪ Klipp av garnet och fäst garnändorna.


Tagga dina rutor med #garnknutenflowersquare och @garknuten så delar jag dina bilder på Instagram!


Mera mönster hittar du på www.garnknuten.com/all-patterns

Tryck gärna på ❤ om du gillade inlägget! Please click on the ❤ if you liked the post!

573 views
  • Facebook - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle
  • Pinterest - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle

© 2015 Garnknuten. All Rights Reserved